Integritetspolicy

Dataskydd (GDPR)

Pekalope AB

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en del förändringar vid behandlingen av personuppgifter men också stärkta rättigheter för dig när det gäller personlig integritet. Förordningen gäller all personuppgiftsbehandling, både patienters uppgifter och anställdas. Samtidigt kan olika specialregler, som regler om journalföring i Patientdatalagen, ersätta eller komplettera GDPR:s bestämmelser.

Pekalope AB Behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

  • Vi samlar inte in och lagrar inte information.
  • Vi kommunicerar tydligt hur personuppgifter samlas in, lagras och används och ser till att berörda personers rättigheter tillgodoses (öppenhet).
  • Vi tillser att personuppgifter är tillgängliga på det sätt vi har angett.
  • Vi tillser att personuppgifter hanteras konfidentiellt (konfidentialitet).

I de fall vi använder fullständiga personuppgifter, sker det på basis av avtal. I övrigt hanteras vår behandling av personuppgifter främst på intresseavvägning. I undantagsfall kan samtycke komma i fråga.

Genom att kontakta oss samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter för att vidta nödvändiga åtgärder i anledning av din kontakt.

Om du har frågor eller om du motsätter dig hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Du kan också alltid kontakta Datainspektionen om du har invändningar mot hur dina personuppgifter behandlas, på datainspektionen@datainspektionen.se

Vid kontakt med terapeut gäller följande

För journaluppgifter gäller framförallt specialreglerna i Patientdatalagen (PDL). De reglerna ändras i princip inte alls när GDPR träder ikraft. Det gör att även om det finns regler om rättelse av personuppgifter i GDPR så måste en rättelse av en journaluppgift följa de regler om rättelse av journaluppgifter som redan finns i PDL. Rätten till rättelse leder inte heller till att patienten kan bestämma om t.ex. en diagnos ska få stå i journalen. Innehållet i journalen styrs av fortfarande av PDL:s regler. När det gäller radering av journaluppgifter gäller också PDL:s bestämmelser. Observera att sekretessreglerna, som i vissa fall gäller även gentemot patienten, inte kommer att förändras. Om en sekretessbestämmelse förhindrar att uppgifterna lämnas ut så gäller sekretessen före GDPR.